Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Główny Księgowy

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Trzebiechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Główny Księgowy. Dokumenty aplikacyjne prosimy składać:
1). w siedzibie spółki w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie”,
2). przesłać pocztą na adres spółki z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie”,
3). na pocztę elektroniczną: biuro@zgktrzebiechow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2023 r., do godz. 14.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych po terminie składania ofert.
Inne informacje:
1.Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
2.Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną zwrócone kandydatom niezwłocznie po opublikowaniu wyniku naboru.
Szczegóły w załączniku.