Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Klauzula informacyjna dla odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie

 1. Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebiechowie, ul. Parkowa 1c, 66-132 Trzebiechów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644989, NIP: 9271633928, z kapitałem zakładowym: 8.509.000,00 zł.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@zgktrzebiechow.pl, telefonicznie pod nr 68 351 40 14 lub pisemnie na adres wskazany w ust. 2.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów dotyczących świadczenia usług komunalnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) oraz przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) – podstawą prawną jest wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wykonania umowy o usługi komunalne, w szczególności umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, takim jak Gmina Trzebiechów, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, ubezpieczyciele.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umów oraz przez okres 6 lat od daty wystawienia faktury. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 11. Podanie danych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.