tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Sulechowska w Trzebiechowie

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Status:
Rozstrzygnięty
Finansowanie:
Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej
Numer referencyjny:
ZGK.271.6.1.2017
Data ogłoszenia:
Data rozstrzygnięcia:
Termin składania ofert:
2018-02-19; 11:00
Termin otwarcia ofert:
2018-02-19; 11:15
Pełna dokumentacja:
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Sulechowska w Trzebiechowie” w systemie zaprojektuj wybuduj obejmuje zakres:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz zprzyłączami w ciągu ul. Sulechowskiej w Trzebiechowie dla numerów posesji 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Szacowana długość kolektora grawitacyjnego wynosi ok. 230 mb.

Zadanie obejmuje zakres:

1. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy przedmiotowego odcinka kanalizacji oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji jeśli jest wymagana,

2. Wykonanie mapy do celów projektowych,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót oraz innych wymaganych uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń zgodnie z PFU,

4. Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli będzie wymagane. Projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej należy sporządzić w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do SIWZ powołano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, normy, aprobaty itp. dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo „równoważne” Zamawiający rozumie rozwiązania technologiczne, materiały lub urządzenia o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przywołane w tych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca musi uwzględnić:

a) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym ostateczny projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt,

c) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami,

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą,

e) wywiezienie odpadów z terenu budowy wraz z kosztami ich utylizacji,

f) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie wsi Trzebiechów lub bezpośrednim sąsiedztwie,

g) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,

h) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych, oraz pokrycia kosztów z tym związanych, oraz pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów,

i) zorganizowanie we własnym zakresie:
a) zaplecza budowy,
b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp.

j) Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami, uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń uzgodnionych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń.

l) Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie koszt odtworzenia terenu, na obszarze którego prowadził roboty budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w projekcie umowy.

Szegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy

Opublikowano przez:
Łukasz Urbański
Archiwum: