tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Status:
Rozstrzygnięty
Finansowanie:
Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej
Numer referencyjny:
ZGK.1.2018
Data ogłoszenia:
Data rozstrzygnięcia:
Termin składania ofert:
2018-01-18; 11:00
Termin otwarcia ofert:
2018-01-18; 11:15
Pełna dokumentacja:
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów” obejmuje zakres:

Przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy i roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę polegające na: 1. Wykonaniu badań geotechnicznych i hydrogeologicznych na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ściekow w obrębie działki użytkownika, dla 41 nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów. Wykaz nieruchomości – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, urządzeniami do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika, odbiornikiem oczyszczonych ścieków, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 na terenie gm. Trzebiechów w następujących miejscowościach: Głuchów, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice w ilości 41 sztuk. Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Mechaniczno-biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków mają być zainstalowane w obrębie działki użytkownika. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem wynosiła minimalnie jeden raz na 9 miesięcy i maksymalnie jeden raz na 15 miesięcy. Za ostateczną wielkość (przepustowość) i sprawność zainstalowanych oczyszczalni odpowiada Wykonawca. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków w obrębie działki użytkownika, dla 41 nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów. Wykaz nieruchomości – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Dokumentację należy przygotować w sposób zbiorczy dla wszystkich wykonanych otworów badawczych. Dokumentacja ma zawierać: • numer ewidencyjny i obręb geodezyjny działki, na której wykonano otwór badawczy, • informacje o rodzaju występujących gruntów i warunków hydrogeologicznych, • informację potwierdzającą, że zarówno przepuszczalność gruntu jak i poziom wody gruntowej pozwalają na budowę mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków i odbiornikiem oczyszczonych ścieków w obrębie działki użytkownika. 2. Wykonanie indywidualnych dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na wykonanie robót, tj. złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), ewentualnie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego. 3. Dokonanie skutecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z realizacją mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie. 4. Dostawa, montaż i uruchomienie 41 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Proponowany typ oczyszczalni należy uzgodnić z Zamawiającym. Mechaniczno-biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków mają się składać z: • wydzielony osadnik gnilny, • reaktor oparty na technologii osadu czynnego lub/i złoża biologicznego, • urządzenia do odprowadzenia oczyszczonych ścieków wraz z odbiornikiem oczyszczonych ścieków, układ musi być wyposażony w miejsce pobierania próbek. 5. Na ogólną liczbę 41 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków składa się: • 33 sztuk oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, • 8 sztuk oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie powyżej 5 mieszkańców, 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 7. Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości w miejscu gdzie zaprojektowano mechaniczno-biologiczną przydomową oczyszczalnie ścieków przed wykonywaniem robót z oznaczeniem: nazwa miejscowości, numer domu, numer geodezyjny działki. 9. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 41 użytkowników. 10. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i nadzór nad eksploatacją w okresie gwarancyjnym. 11. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi dla poszczególnych użytkowników oraz dla Zamawiającego. 12. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków z wybudowanych 41 przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800). Wyniki oczyszczonych ścieków powinny być przeprowadzone i opracowane przez akredytowane laboratorium w tym zakresie. 13. W dniu podpisania umowy, wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia dla Zamawiającego harmonogramu rzeczowo finansowego niniejszego zamówienia. Szczegółowy zakres robót i wymagań określa Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 1). Przy kalkulacji kosztów Wykonawca musi uwzględnić ponadto: a) konieczność uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót, b) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, c) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się podwykonawcami, d) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą, e) wywiezienie odpadów z terenu budowy wraz z kosztami ich utylizacji, f) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie gminy Trzebiechów lub bezpośrednim sąsiedztwie, g) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem do stanu pierwotnego zagospodarowania terenów, odtworzenie uszkodzonych, również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, h) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu ścieków oraz dopełnienia wszelkich formalności, oraz pokrycia kosztów z tym związanych, w tym pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów, i) zorganizowanie we własnym zakresie: a) zaplecza budowy, b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp. j) Wykonawca musi przewidzieć realizację robót etapami, uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. k) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń uzgodnionych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. l) Wykonanie, dla każdej oczyszczalni, badań ścieków oczyszczonych – przynajmniej 1 badanie w roku przez okres gwarancji. m) Wykonawca musi przewidzieć dodatkowe badania hydrogeologiczne w przypadku braku pozytywnych wyników w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 5); Zamawiający dysponuje 4 rezerwowymi lokalizacjami. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w projekcie umowy.

Opublikowano przez:
Łukasz Urbański
Archiwum: