tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - zmiana terminu składania ofert

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Status:
Rozstrzygnięty
Finansowanie:
Środki własne, Fundusze Unii Europejskiej
Numer referencyjny:
ZGK.271.5.4.2017
Data ogłoszenia:
Data rozstrzygnięcia:
Termin składania ofert:
2018-06-12; 12:00
Termin otwarcia ofert:
2018-06-12; 12:15
Pełna dokumentacja:
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia pt. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego” obejmuje zakres: „Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie”

w branżach: sanitarnej, elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego należą:
1. Sprawdzanie poprawności i zgodności z dokumentacją projektową oraz przepisami prawa wykonywanych robót,
2. Rozliczenie wykonanych robót,
3. Udział w radach budowy,
4. Opiniowanie i zatwierdzanie materiałów wskazanych przez Wykonawcę do wbudowania,
5. Sprawowanie nadzoru nad koordynacją robót Wykonawców,
6. Sprawdzenie przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,
7. Sporządzanie miesięcznych raportów dla Zamawiającego z realizacji robót wraz z dokumentacją fotograficzną,
8. Przeprowadzanie odbiorów robót zanikowych oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń z potwierdzeniem czynności odpowiednimi protokołami,
9. Udział w odbiorze końcowym zadania oraz w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany w celu wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych robót,
10. Udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji na nadzorowane roboty budowlane oraz odbiorach robót związanych z usunięciem ewentualnych wad i usterek.

Wykonawca będzie zobowiązany nadzorować także prace nie wyszczególnione w opisie zadań poszczególnych części zamówienia oraz w SIWZ, jeżeli będą one niezbędne ze względu na należyte wykonanie przedmiotowego zadania. Zamawiający wymaga aby osoby pełniące nadzór inwestorski były obecne na budowie tak często jak wymagać tego będzie postęp robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego. Każdy pobyt na budowie należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w projekcie umowy.

Opis zadań dostępny jest na stronie Zamawiającego:

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie

Opublikowano przez:
Łukasz Urbański
Archiwum: