Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

RPO-L2020

Unia Europejska

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa SUW oraz budowa odcinka systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”

Cel projektu: uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebiechowie

W dniu 14 marca 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebiechowie podpisał Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa SUW oraz budowa odcinka systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów” w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi 4. Środowisko i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Projekt będzie realizowany w miejscowości Trzebiechów.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych, a w efekcie ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na terenie Aglomeracji Trzebiechów, poprzez budowę efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków, a także dostarczania wody odpowiadającego polskim i europejskim wymaganiom prawa pozwalającego na ochronę środowiska naturalnego gminy Trzebiechów. W wyniku projektu zostanie wybudowane 0,2255 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu dodatkowo 41 mieszkańców ww. aglomeracji będzie mogło korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków. Ponadto zostanie zmodernizowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody.

Efektem powyższych zadań będzie wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Trzebiechów, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez poprawę jakości wód.

Udział własny do tych Zadań jest sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.