Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

PROW 2014-2020


                                                                                                                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”
„Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Trzebiechów”

Mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej

 na terenie gminy Trzebiechów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach nie posiadających sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Trzebiechów oraz rozwoju gospodarczego miejscowości - co jest zgodne z założeniami celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wzrośnie odsetek ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług odbioru ścieków. Ponadto uporządkowanie gospodarki ściekowej jest podstawowym działaniem służącym ochronie środowiska. W związku z powyższym realizacja operacji pozytywnie wpłynie również na środowisko naturalne (ograniczenie zanieczyszczeń wód) oraz przyczyni się do osiągnięcia celów przekrojowych UE
w zakresie środowiska i klimatu. 
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W dniu 31 lipca 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebiechowie podpisał Umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Trzebiechów” wybudowanych zostanie łącznie 19 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza miejscowością Trzebiechów, na obszarach nie objętych budową kanalizacji, w ramach Działania Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w miejscowościach: Głuchów, Radowice, Ostrzyce, Podlegórz, Borek, Głęboka, Ledno oraz Swarzynice.
W wyniku realizacji operacji zwiększy się liczba mieszkańców gminy Trzebiechów korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Na obszarach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Efektem powyższych zadań będzie wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Trzebiechów, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez poprawę jakości wód.
Udział własny sfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Unia Europejska PROW 2014-2020

                                                                 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typy: „Gospodarka wodno – ściekowa”
„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów, budowa przydomowych oczyszczalni poza obszarem aglomeracji Trzebiechów oraz zakup samochodu asenizacyjnego”

Mająca na celu

Rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno – ściekową w Gminie Trzebiechów, co stwarza możliwości rozwoju gospodarczego gminy, podniesienia jej atrakcyjności inwestycyjnej, poprawę warunków życia jej mieszkańców oraz w sposób bezpośredni przyczyni się do ochrony środowiska – poprawa jakości wód. Aby osiągnąć wymagany cel niezbędne jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie na obszarach wyłączonych z aglomeracji Trzebiechów na długości 1734,3 mb, w tym 1167,5 sieć grawitacyjna, 417,5 sieć ciśnieniowa, 149,3 m – przyłącza oraz budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza miejscowością Trzebiechów, na obszarach nie objętych budową kanalizacji, w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W dniu 26 października 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebiechowie podpisał Umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie operacji pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów, budowa przydomowych oczyszczalni poza obszarem aglomeracji Trzebiechów oraz zakup samochodu asenizacyjnego” w ramach Działania Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w miejscowości Trzebiechów, Głuchów, Radowice, Ostrzyce, Podlegórz oraz Swarzynice.

W wyniku realizacji operacji zwiększy się liczba mieszkańców miasta Trzebiechów korzystających z sieci kanalizacyjnej, a zatem korzystających równocześnie z oczyszczalni ścieków. Ponadto na obszarach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej założono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodu asenizacyjnego m.in. na zwiększone potrzeby wywozu nieczystości. Efektem powyższych zadań będzie wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Trzebiechów, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez poprawę jakości wód.

Realizacja projektu w miejscowościach Gminy Trzebiechów. 

Udział własny do tych Zadań jest sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. 


Banery informujące lokalną społeczność o realizacji inwestycji w ich miejscowościach współfinansowanych z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Baner informacyjny o realizacji inwestycji współfinansowanych przez PROW 2014-2020
Baner informacyjny o realizacji inwestycji współfinansowanych przez PROW 2014-2020GębiceGłuchówOstrzycePodlegórz

 

RadowiceSwarzyniceTrzebiechów