tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

PROW 2014-2020

Unia EuropejskaPROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową w Gminie Trzebiechów
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji to wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie o długości 1 734,30 m,
budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza m. Trzebiechów
oraz zakup samochodu asenizacyjnego.

W dniu 26 października 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebiechowie podpisał Umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie operacji pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej poza obszarem aglomeracji Trzebiechów w miejscowości Trzebiechów, budowa przydomowych oczyszczalni poza obszarem aglomeracji Trzebiechów oraz zakup samochodu asenizacyjnego” w ramach Działania Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w miejscowości Trzebiechów, Głuchów, Radowice, Ostrzyce, Podlegórz oraz Swarzynice.

W wyniku realizacji operacji zwiększy się liczba mieszkańców miasta Trzebiechów korzystających z sieci kanalizacyjnej, a zatem korzystających równocześnie z oczyszczalni ścieków. Ponadto na obszarach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej założono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodu asenizacyjnego m.in. na zwiększone potrzeby wywozu nieczystości. Efektem powyższych zadań będzie wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Trzebiechów, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, a przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez poprawę jakości wód.