tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogłoszenia

Komunikat o stanie jakości wody

W dniu dzisiejszym o godz. 12.23 otrzymaliśmy komunikat o stanie jakości wody na podstawie badań wody wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. Woda nadal ma przekroczenia zawartości manganu. Nie ma natomiast przekroczenia zawartości mikroorganizmów. Jak wcześniej informowaliśmy, przekroczenie zawartości manganu wynika z awarii sprężarki, która w procesie filtracji napowietrza wodę w celu dokładnego odfiltrowania manganu i innych pierwiastków. Sprężarka została wymieniona 30 lipca i system działa już poprawnie.

Kończymy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonawca robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informuje, że kończy instalację. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Pani Wójt Izabella Staszak wizytowali jedną z budów w Głuchowie.
Łącznie w Gminie Trzebiechów zamontowanych będzie 41 przydomowych oczyszczalni.
Po zakończeniu odbioru odbędzie się spotkanie wszystkich właścicieli posesji, wykonawcy oraz ZGK w celu omówienia zasad korzystania wraz z krótkim filmem instruktażowym.

Informacje

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia norm zawartości mikroorganizmów w 22oC , która wynosiła >300jtk/1ml /norma dopuszcza maksymalnie 200jtk/1ml/ oraz przekroczenie najwyższej dopuszczalności zawartości manganu, który wynosił 136ug/l /norma dopuszcza maksymalnie 50ug/l/wdrożono następujący plan działań naprawczych:
1. Płukanie filtrów pośpiesznych tj. odżelaziaczy i odmanganiaczy.
2. Podwójne płukanie sieci wodociągowej.
W celu szerokiego poinformowania mieszkańców:

Taryfy obowiązujące od 01.07.2018

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmianie ulegną tzw. grupy taryfowe odbiorców. Będzie ich siedem. Stawki będą zróżnicowane dla każdej grupy. ZGK nie wprowadziło opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków komunalnych, abonament będzie dotyczył tylko ścieków przemysłowych.
Szczegółowy opis grup taryfowych oraz stawki zostaną załączone osobno.

Rusza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Trzebiechowie informuje, że wykonawca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków firma "Zielone Oczyszczalnie" z dniem 2 lipca 2018r. przystępuje do realizacji zadania. W najbliższych dniach wykonawca będzie kontaktował się z osobami mającymi podpisaną umowę z ZGK w celu ustalenia dogodnego terminu. Po ustaleniu terminów sporządzony zostanie harmonogram zgodnie, z którym będzie realizowana ta inwestycja. Harmonogram zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

PRACA

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 1C poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Pomoc administracyjna - preferowane wykształcenie wyższe licencjat administracja, średnie ekonomiczne lub pokrewne, średnie inne z doświadczeniem min. 1 rok. – umowa o pracę.

2. Inkasent – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres biuro@zgktrzebiechow.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki.

Kierownik Techniczny

Podstawowy zakres obowiązków:

  • kierowanie pracą Wydziału, w tym: planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników, rozliczanie z powierzonych zadań, nadzorowanie pracy oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy
  • sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz niezbędnej do przyjęcia sieci wodociągowej na majątek lub do eksploatacji
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
  • koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością zakładu oraz
Subskrybuj