tel. 68 351 40 14 | email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Ogłoszenia

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebiechów od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

PRACA

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 1C poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Pomoc administracyjna - preferowane wykształcenie wyższe licencjat administracja, średnie ekonomiczne lub pokrewne, średnie inne z doświadczeniem min. 1 rok. – umowa o pracę.

2. Inkasent – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 8 czerwca 2018 r. na adres biuro@zgktrzebiechow.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki.

Kierownik Techniczny

Podstawowy zakres obowiązków:

  • kierowanie pracą Wydziału, w tym: planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników, rozliczanie z powierzonych zadań, nadzorowanie pracy oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy
  • sprawdzanie i przyjmowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz niezbędnej do przyjęcia sieci wodociągowej na majątek lub do eksploatacji
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
  • koordynacja i nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji związanej z działalnością zakładu oraz
Subskrybuj