Kontakt tel. 68 351 40 14;  68 320 17 25| email: biuro@zgktrzebiechow.pl | bip

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 16.11.2023

Szanowni mieszkańcy Trzebiechowa, Swarzynic i Mieszkowa. Otrzymaliśmy wyniki badań wody. Informujemy, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym. Woda powinna być używana WYŁĄCZNIE po gotowaniu przez minimum 2 minuty. W załączniku przekładamy Komunikat z PSSE w Zielonej Górze z dnia 16.11.2023 roku. Prosimy dostosować się do zaleceń.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

Komunikat w sprawie jakości wody z ujęcia w Głuchowie

Szanowni mieszkańcy Głuchowa, Borek, Gębic, Ledna i Głębokiej w załączeniu do niniejszej informacji przedkładamy Komunikat PSSE w Zielonej Górze w sprawie jakości wody. Działania naprawcze zostały wdrożone w dniu wczorajszym. Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu aktualny komunikat z 04.04.2022 roku o przydatności wody do spożycia po wdrożeniu programu naprawczego!

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Trzebiechowie uprzejmie informuję, iż wyniku awarii przyłącza sieci wodociągowej przy ul. Lisiej nr 4 w Trzebiechowie, została zabrudzona nawierzchnia jezdni w postaci pozostałości gruntu takich jak piasek i glina. Ze względów technologicznych uprzątniecie wymienionych nieczystości, zostanie przeprowadzone po wyschnięciu pobocza i pozostawionego materiału.
Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Status:
Rozstrzygnięty
Finansowanie:
Współfinansowanie ze środków UE
Data ogłoszenia:
Termin składania ofert:
czw., 12/31/2020 - 10:00
Termin otwarcia ofert:
czw., 12/31/2020 - 10:05
Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów” jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest finansowane z budżetu ZGK Sp. z o.o. oraz projektu dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz: dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, urządzeniami do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika, odbiornikiem oczyszczonych ścieków, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 na terenie gm. Trzebiechów w ilości 19 sztuk.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiechów

Archiwum:
Archiwum
Subskrybuj